پرداخت بدهی یک پسر جوان

22 آبان 95

شرح گرفتاری یک پسر جوان و چهار ضامن وی

پسر جوانی که در یک شرکت مشغول کار است و ماهیانه 1.5 میلیون تومان درآمد دارد، در گذشته از چند جا وام گرفته و بیشتر آنها را با تلاش خود، کمک پدرش و حمایت مالی حامی محترم پرداخت کرده و بخشی دیگر را نیز در حال پرداخت کردن است. آخرین مورد مربوط به وام از شرکت بوده که برای آن چهار نفر از همکارانش ضامن شده اند اما او توان پرداخت این وام 5 میلیونی را ندارد و بدین ترتیب، این ماه حقوق همکاران وی نیز مسدود خواهد شد.
برای کمک به این جوان می توانید کمک های خود را از طریق بخش سهم شما یا به روش کارت به کارت به کارت زیر واریز فرمایید:
بنام احمد نایب زاده (بانک رسالت)
5041-7210-3732-1404