شورای هماهنگی حرکتهای جهادی

طرح پرورش بلدرچین

6 مرداد 91 - «آموزش و یک اجرای مقدماتی»